Verkoopsvoorwaarden

1.1 Inleiding

Deze overeenkomst is tussen u, de Klant, en Kinamo NV/SA, met maatschappelijke zetel te Hessenstraatje 2, 2000 Antwerpen, België.

Door het gebruik van onze website, door een bestelling op papier te plaatsen, door het online invullen en versturen van een bestelformulier of geven van een opdracht voor bestelling via ons ticketing systeem, erkent u de algemene voorwaarden en verkoopsvoorwaarden gelezen, begrepen en goedgekeurd te hebben, alsook de gebruiksvoorwaarden, de privacyverklaring en andere aanvullende regelgevende documenten die Kinamo op regelmatige basis publiceert.

Deze voorwaarden, gebruiksvoorwaarden, privacyverklaring, andere aanvullende regelgevende documenten, en in voorkomend geval de bijzondere voorwaarden van toepassing op de afgenomen diensten, vormen samen de volledige Overeenkomst tussen u (de Klant) en Kinamo, en vervangen alle voorafgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, offertes, documenten, beloftes, afspraken verwijzende naar een specifieke overeenkomst.

Kinamo heeft het recht deze Verkoopsvoorwaarden te wijzigen. Zulke wijzigingen gelden eveneens ten aanzien van reeds met de Klant gesloten overeenkomsten.

Wijzigingen treden in voege 30 dagen na bekendmaking, of op een tijdstip vermeld in de bekendmaking.

Indien voor de Klant een wijziging in de voorwaarden redelijkerwijze niet aanvaardbaar is, is hij gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen binnen 30 dagen na bekendmaking.

Deze zal een einde nemen 30 dagen na verzending van het schrijven.

1.2 Diensten

Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven. Overschrijding van de levertijd geeft de Klant geen recht op enige schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

Kinamo behoudt zich het recht voor wijzigingen en verbeteringen aan de Diensten door te voeren naar eigen inzicht.

Kinamo zal de nodige inspanningen doen om de Klant hierover tijdig te informeren - voor zover de wijzigingen het genot van de Diensten nadelig beïnvloeden - maar zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade of kosten van de Klant, als gevolg van de genoemde maatregelen. Voornoemde maatregelen laten de betalingsverplichtingen van de Klant onverlet.

1.3 Garanties en beperkingen

De Kinamo Service Level Agreement is van toepassing op de diensten manages services, managed server hosting, cloud server hosting, en dit in overeenstemming met het door de klant gekozen serviceniveau.

Kinamo garandeert een aanvaardbare beschikbaarheid van de shared website hosting diensten, met inachtneming van het feit dat deze diensten in een gedeelde omgeving verstrekt worden, waarbij de handelingen van andere Klanten in diezelfde omgeving niet onder de controle van Kinamo vallen.

Kinamo kan geen garantie bieden dat de Klant zijn gewenste domeinnaam zal kunnen registreren of hernieuwen, zelfs indien blijkt dat de domeinnaam beschikbaar is. Kinamo kan immers niet achterhalen of de gewenste domeinnaam niet gelijktijdig door een derde gezocht wordt, en kan niet garanderen dat de betrokken WHOIS databases geen fouten of onvolkomenheden bevatten.

De klant verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden betreffende hosting diensten en heeft hiervan kennis kunnen nemen via www.kinamo.be.

Kinamo zal bij vaststelling van overschrijding van de dataverkeer limiet overeengekomen in de overeenkomst tussen de Klant en Kinamo, het verbruikte dataverkeer boven deze limiet op maandelijkse basis als extra aanrekenen. Rapporten van het dataverkeer verbruik zijn door de Klant te allen tijde te raadplegen via de klantenwebsite van Kinamo.

1.4 Beveiliging

Kinamo zal naar best vermogen inspanningen leveren om de Diensten te beveiligen. Kinamo is echter niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de Klant of derden die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

Indien de Klant merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op onrechtmatige wijze toegang hebben verschaft tot de Diensten, dient hij dat onverwijld aan Kinamo te melden. Kinamo is niet aansprakelijk voor eventuele schade die een dergelijk onrechtmatig gebruik van de Diensten ten gevolge heeft.

1.5 Verplichtingen en beperkingen van de Klant

De Klant zal zich ervan weerhouden de Dienst te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden van Kinamo.

Het is de Klant niet toegestaan processen of handelingen toe te passen, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Kinamo en/of Kinamo klanten hindert of het overige gebruik van de Diensten nadelig beïnvloedt.

De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn toegangscodes, zijn e-mailadressen, en de inhoud van zijn website.

De Klant is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kinamo niet gerechtigd enige rechten en plichten als gevolg van de Overeenkomst over te dragen aan derden.

In geval van adreswijziging van de Klant is deze verplicht Kinamo hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen.

In geval Kinamo zich schriftelijk tot de Klant richt, geschiedt dit rechtmatig wanneer dit gebeurt op het laatste adres dat de Klant heeft gemeld.

Wijzigingen in de bevoegdheid van de Klant, zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zullen, niettegenstaande de inschrijving ervan in openbare registers, tegenover Kinamo pas van kracht zijn nadat Kinamo daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

In geval de Klant de Overeenkomst aangaat voor rekening van een derde, in het bijzonder indien de Klant handelt als "reseller" of "partner", maakt de Klant zich sterk de bevoegdheid te hebben om deze derde te verbinden aan alle voorwaarden van toepassing op de Overeenkomst. De Klant aanvaardt door deze sterkmaking de volledige aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan Kinamo of aan derden door niet naleving van voormelde voorwaarden.

1.6 Betalingstermijnen, prijzen en protesttermijnen

De Klant beschikt niet over het recht om van een aankoop af te zien. Volgens Artikel 80, §4,2° van de Wet betreffende de handelspraktijken van 14 juli 1991 beschikt de Klant niet over het recht om beroep te doen op de wettelijke verzakingstermijn van 7 dagen aangezien de bestelling een 'op maat' geleverde dienst omvat. Concreet wil dit zeggen dat de Klant - na behandeling van de bestelling - niet kan beschikken over een bedenkingstermijn.

Kinamo behoudt zich het recht voor de prijzen van haar Diensten aan te passen in functie van de fluctuatie van de prijzen van haar leveranciers.

Diensten zijn vooraf betaalbaar aan het begin van elke periode. Facturen zijn betaalbaar binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur.

Facturen zijn betaalbaar op de vervaldag op factuur vermeld en dienen te geschieden op de bankrekening van Kinamo, zoals opgegeven op de factuur.

Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand.

Elke laattijdige betaling door de klant geeft Kinamo tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 12% van de factuurbedragen, met een minimum van 50 EUR, dit ter dekking van de administratieve kosten van Kinamo.
Indien er na een laatste (tweede) betalingsherinnering, verzonden per e-mail of per post naar het contact adres van de Klant, geen gevolg wordt gegeven aan de betaling van de factuur zal bij een derde herinnering een administratieve kost van 7 EUR aangerekend worden. Indien na deze finale derde verwittiging geen gevolg wordt gegeven aan de betaling behoudt Kinamo zich het recht om inning van de factuur te laten voltooien door een externe partner.

Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders- en advocatenkosten, worden doorgerekend aan de klant.

Klachten aangaande levering van de diensten of prestaties kunnen niet aangewend worden als reden tot niet of laattijdige betaling van facturen. Indien binnen een termijn van 7 werkdagen geen aangetekend schriftelijk protest werd ontvangen met betrekking op een factuur zal deze automatisch als aanvaard beschouwd worden, inclusief de vermeldde bedragen, producten en diensten.

Voor zover de Overeenkomst de levering van apparatuur omvat die in eigendom aan de Klant wordt overgedragen, behoudt Kinamo zich de eigendom voor tot het volledige verschuldigde bedrag vanwege de Klant is voldaan.

In geval de Overeenkomst de plaatsing in een datacenter van Kinamo van apparatuur in eigendom van de Klant omvat, behoudt Kinamo zich het recht voor deze apparatuur niet vrij te geven tot het volledige verschuldigde bedrag vanwege de Klant is voldaan.

De door de Klant gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van verschuldigde intresten en kosten en in de tweede plaats van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien de Klant vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

1.7 Duur en beëindiging

De Overeenkomst wordt initieel aangegaan voor de periode vermeld op de bestelbon of bij gebreke van een zodanige vermelding, voor één (1) jaar.

De Overeenkomst kan uiterlijk zes (6) weken voor het verstrijken van het de eerste periode worden opgezegd. Voor server diensten dient minstens drie (3) maand (12 weken) voor de volgende einddatum kennis gegeven te worden van stopzetting van de dienst.

Bij niet opzegging van De Overeenkomst zal de Overeenkomst automatisch verlengd worden voor de periode vermeld op de oorspronkelijke bestelbon of bij gebreke van een zodanige vermelding, voor een periode van opnieuw één (1) jaar vanaf de vervaldatum.

De opzegging van de Overeenkomst kan uitsluitend per aangetekend schrijven geschieden.

Kinamo is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de Diensten geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de Klant één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt zoals een niet-betaling, het niet naleven van de gebruiksvoorwaarden enz., zonder dat de Klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding.Kinamo zal in elk geval de Klant hiervan op de hoogte stellen.

Kinamo is gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de Klant in staat van faillissement is verklaard, de Klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de Klant in staking van betaling verkeert.

1.8 Voorwaarden bij de registratie van een domeinnaam

De registratie van een domeinnaam is onderhevig is aan annulatie of transfer via door ICANN of een overkoepelende registry voorgeschreven regels, om vergissingen van ons of een andere registrar te corrigeren of bij het oplossing van geschillen omtrent een domeinnaam. Bij registratie van een domeinnaam gaat akkoord met het Algemene Alternatieve Dispuut Resolutie beleid ("ADR"), beschikbaar via http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/rules en http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm .
U aanvaard om moment van registratie eveneens de Rechten en Plichten van de Registrant, beschikbaar via volgende website.

U kan bijkomende inlichtingen over domeinnamen verkrijgen via ICANN en informatie over ICANN domeinnamen bekomen via https://lookup.icann.org/en

De eigenaar verklaart dat, naar zijn kennis en overtuiging, noch de registratie van de domeinnaam noch de manier waarop deze direct of indirect gebruikt wordt een inbreuk vormt op de rechten van een derde partij.

Naargelang het type domeinnaam gelden andere voorwaarden voor de registry. Als u een domeinnaam registreert verbindt u zich tot de voorwaarden die gelden voor dat type naam. U bent niet gebonden aan voorwaarden voor extensies onder de welke u geen domeinnaam geregistreerd heeft.

U dient rekening te met een maximale eenmalige heractivatiekost van ICANN generieke topleveldomeinnamen van 75 EUR + de kostprijs van de domeinnaam registratie of verlenging.

1.9 Aansprakelijkheid en vrijwaring voor derden

Kinamo is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van de Klant als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige Overeenkomst of enige andere verplichting van Kinamo tegenover de Klant, die niet te wijten is aan opzet of grove fout van Kinamo.

Kinamo is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een toerekenbare contractuele tekortkoming van Kinamo aan de Klant, die door de Klant kan bewezen worden en door Kinamo kan worden vastgesteld. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot een bedrag dat ten hoogste gelijk is aan de netto factuurwaarde ( excl. BTW ) van de levering waarmee de schade verband houdt en dit gedurende de periode dat de Klant schade heeft geleden.

Kinamo is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, gevolgschade daaronder begrepen (waaronder verlies van gegevens of winsten, financiële verliezen, verstoorde planning en vorderingen van derden enz.).

Alle rechtsvorderingen van de Klant tegenover Kinamo, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen één jaar nadat de betreffende vordering is ontstaan.

De Klant vrijwaart Kinamo. voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst door de Klant en/of uit de niet-naleving door de Klant van enige verplichting opgelegd in de Overeenkomst. Deze verplichting tot vrijwaring blijft ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht.

2.0 Wettelijk kader

Op betrekkingen tussen de klant en Kinamo is het Belgische recht van toepassing.

In geval van betwisting van een materie onderhevig aan deze Algemene Voorwaarden, is enkel de rechtbank van Antwerpen, België, bevoegd.


Laatste wijziging aan deze voorwaarden dd. 26/02/2024, Antwerpen.

Kinamo

Selecteer uw taal

Alle talen: